کابینت آشپزخانه

آشــپزخانه ای بــا طــرح کلاســیک بــر روی چـوب طبیعـی، طرحـی کـه همیشـه بـروز اسـت و چشـم نواز . راحتی و زیبایی را یکجا پیشنهاد مــی دهــد. ســایه هــای خاکســتری دور درهــا و تعــداد زیــادی قطعــات دکوراتیــو کابینتــی، ایــده آل بــرای آشــپزخانه هــای بــزرگ اســت.

allکابینت

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *